× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج

تاریخ نسخه پردازی و تصحیح انتقادی نسخه های خطی

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

قیمت نسخه مکتوب : 26,000 تومان

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 13,000 تومان

5 امتیاز - 1 نفر

تعداد صفحات نسخه چاپی 648
رده بندی کنگره ‏‫‬‮‭Z۱۱۳/۳‏‫‬‮‭/م۲ت۲ ۱۳۹۳
رده بندی دیویی ‏‫‬‮‭۸۰۸/۰۲۷
شماره کتابشناسی ملی 3425045
شابک ‭978-600-175-716-7‬
سال نشر 1393
خرید نسخه چاپی bookroom.ir
خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر لینک
دیباچه دوم
دیباچه اول
بخش نخست کلیات نسخه شناسی
1. نسخه خطی، گونه ها و انواع آن
۱ ـ ۰ تعریف نسخه
۱ ـ ۱ نسخه، دست نویس، رونوشت
۱ ـ ۲ وجه تسمیه نسخه
۱ ـ ۳ اهمیت کتابت و کاغذ در تمدن اسلامی
۱ ـ ۴ رشدِ تألیف و تدوینِ کتاب
۱ ـ ۵ نسخه های ساده و آرایه ور
۱ ـ ۶ مسوده مؤلّف
۱ ـ ۷ نسخه اصل
۱ ـ ۸ نسخه سماع شده
۱ ـ ۹ نسخه مقابله شده
۱ ـ ۱۰ نسخه هُنری
۱ ـ ۱۱ نسخه املایی
۱ ـ ۱۲ نسخه های کامل و مجمل
۱ ـ ۱۳ نسخه مَشْکول
۱ ـ ۱۴ نسخه مزوَّر
۱ ـ ۱۵ نسخه منحصربه فرد
۱ ـ ۱۶ مشترکاتِ نسخه نویسی
۱ ـ ۱۷ نسخه های چینی
2. کانون های نسخه نویسی در تمدن اسلامی
۲ ـ ۰ طبقه بندی نسخه های خطی
۲ ـ ۱ کانون نسخه پردازی دیوانی
۲ ـ ۲ طرح آداب دبیران در کانون نسخه پردازی دیوان عباسی
۲ ـ ۳ کاتبان وحی
۲ ـ ۴ آیینِ کتابت در تمدن اسلامی
۲ ـ ۵ کاتبان در دستگاهِ حکومتِ بنی عباس
۲ ـ ۶ کاتبان در دیوان حکومت های محلی
۲ ـ ۷ آدابِ کتابت میانِ کاتبانِ دیوان سالار
۲ ـ ۸ پایه دانشِ کاتبانِ دیوان سالار
۲ ـ ۹ کانون نسخه پردازی در ربع رشیدی (/ تبریز)
۲ ـ ۱۰ کانون نسخه پردازی در اخلاصیه (/ هرات)
۲ ـ ۱۱ زیبایی آفرینی در نسخه پردازی نوشتارخانه بایسنغری
۲ ـ ۱۲ پیروی از نوشتارخانه های عهد تیموریان در ماوراءالنهر
۲ ـ ۱۳ نوشتارخانه شاه طهماسب صفوی
۲ ـ ۱۴ نوشتارخانه بهرام میرزا صفوی
۲ ـ ۱۵ کانون نسخه پردازی دیوانی در عهدِ شاه عباس صفوی
۲ ـ ۱۶ تأثیر نقاشی فرنگی بر نسخه پردازی دیوانی در اواخرِ عصرِ صفوی
۲ ـ ۱۷ کانون نسخه پردازی دیوان سالار در عصرِ افشاریه و قاجاریه
۲ ـ ۱۸ نسخه پردازی دیوانی در قلمروِ عثمانی
۲ ـ ۱۹ نسخه پردازی دیوانی در قلمرو شیبانیان
۲ ـ ۲۰ کانون نسخه نویسی دانشمندان
۲ ـ ۲۱ عللِ گرایش دانشمندان به نسخه نویسی و کتابت
۲ ـ ۲۲ شناسه های نُسَخِ مکتوب توسط دانشمندان
۲ ـ ۲۳ آموزه های نسخه پردازی در کانونِ دانشمندان
۲ ـ ۲۴ بی علاقگی دانشمندان به نسخه آرایی
۲ ـ ۲۵ توجه دانشمندان به نسخه های مصحَّح و معتبر
۲ ـ ۲۶ کانون نسخه نویسی ورّاقان
۲ ـ ۲۷ نسخه نویسی کتاب فروشان
۲ ـ ۲۸ سهمِ خوش نویسان در نسخه نویسی
۲ ـ ۲۹ برخی آدابِ نسخه نویسی خوش نویسان
۲ ـ ۳۰ خوش نویسان و آموزه زیبایی شناسی در کتابت
۲ ـ ۳۱ جایگاهِ تعلیق، نَسْخ، و نَسْخ تعلیق در نسخه نویسی نگارش های فارسی
۲ ـ ۳۲ حاصلِ کوششِ کانون های نسخه نویسی
3. ساختار نسخه های خطی
۳ ـ ۰ ساختارِ کتاب
۳ ـ ۱ ساختارِ مُرَقَّع
۳ ـ ۲ ساختار بَیاض
۳ ـ ۳ فرآیندِ نسخه پردازی کتاب
۳ ـ ۴ ابزارِ کاتبان و نسخه نویسان
۳ ـ ۵ ساختارِ ظَهْرِ نسخه
۳ ـ ۶ گنجانیده های ظَهْرِ نسخه
۳ ـ ۷ مُفْتَتحِ نُسَخ
۳ ـ ۸ چگونگی کتابتِ ابواب و فصول
۳ ـ ۹ دگرگونی قلم و اندازه خط به لحاظِ تشخّص متن و عنوان ها
۳ ـ ۱۰ هماهنگی و همکاری کاتب و نقاش در کانون نسخه پردازی دیوانی
۳ ـ ۱۱ ترقیمه گونه های اجزای آثارِ دوره ای
۳ ـ ۱۲ درباره ترقیمه نویسی و ترقیمه های نسخ خطی
۳ ـ ۱۳ چگونگی کتابتِ ترقیمه
۳ ـ ۱۴ انجامه ها (/ خواتیم) کتب
۳ ـ ۱۵ ساختارِ نسخه های آثارِ منظوم
۳ ـ ۱۶ فرایند کارِ جلدساز (/ مجلِّد، صحاف)
۳ ـ ۱۷ پاره ای از دیگر نشانه های ساختاریک نسخ خطی
۳ ـ ۱۸ نشانه های اختصاری [abreviation] نسخه های خطی
۳ ـ ۱۹ عبارات و اضافاتِ صفحاتِ بدرقه
4. کاتب، تصرفات متذوّقانه و لغزش ها
۴ ـ ۰ جایگاه کاتب در تمدن های باستانی
۴ ـ ۱ پایگاه کاتب در تمدن اسلامی
۴ ـ ۲ فراز و فرودِ آموخته های کاتبان
۴ ـ ۳ بی توجهی کاتبان به آدابِ علمی در نسخه نویسی
۴ ـ ۴ علت لغزش در کتابت
۴ ـ ۵ سهو و تسامحِ کاتبان
۴ ـ ۶ تحول و دگرگونی زبان به حیثِ علتی از عللِ لغزش در نسخه نویسی
۴ ـ ۷ گونه زبانی کاتبان و سهو آنان در نسخه نویسی
۴ ـ ۸ کم دانی و بی سوادی برخی کاتبان
۴ ـ ۹ نقلِ لغزش های کاتبانِ پیشین از سوی کاتبانِ پسین
۴ ـ ۱۰ حبّ و بغض فرقه ای و تأثیرِ آن در نسخه نویسی
۴ ـ ۱۱ شباهت و مانندگی حروف و رواجِ تصحیف و تحریف
۴ ـ ۱۲ تصحیف و تحریف در ضبط اسامی و اعلام
5. ابزار و مصطلحات نسخه شناسی
۵ ـ ۰ اجزای نسخه
۵ ـ ۱ نسخه شناسی با روش های نوین و سنّتی
۵ ـ ۲ پیدایش کاغذ در قلمرو تمدن اسلامی
۵ ـ ۳ کاغذشناسی نسخه نویسان
۵ ـ ۴ کاغذ سمرقندی
۵ ـ ۵ کاغذ خراسانی
۵ ـ ۶ کاغذ خانبالغ
5 ـ 7 کاغذ ختایی
5 ـ 8 کاغذ پوستی
5 ـ 9 کاغذ شامی
5 ـ 10 کاغذ دفتری
5 ـ 11 کاغذ کاهی
5 ـ 12 کاغذ کشمیری
5 ـ 13 کاغذ بُتی
5 ـ 14 کاغذ هنری
5 ـ 15 کهنه کردنِ کاغذ
5 ـ 16 سهم خط شناسی در نسخه شناسی
5 ـ 17 خط کوفی
5 ـ 18 صُوَر کوفی
5 ـ 19 کوفی شرقی
5 ـ 20 خطِ نَسْخ
5 ـ 21 دو گونه نسخ در نسخه نویسی
5 ـ 22 خط نَسْخ تعلیق
5 ـ 23 دو گونه نَسْخ تعلیق
5 ـ 24 پیدایش خط نسخ تعلیق
5 ـ 25 نسخ تعلیق زیبا
5 ـ 26 خط تعلیق و کاتبانِ اسناد و منشآت دیوانی
5 ـ 27 شکسته نستعلیق
5 ـ 28 دیگر خط های متداول در نسخه نویسی و کتابت
5 ـ 29 خط شناسی
5 ـ 30 چلیپا
5 ـ 31 هنر تجلید و جلدشناسی
5 ـ 32 نخستین جلدهای نگارش های فارسی
5 ـ 33 جلدهای چرمی
5 ـ 34 جلدهای عصر تیموریان
5 ـ 35 دیگر جلدهای معمول میان مجلِّدان
5 ـ 36 جلد ترمه ای
5 ـ 37 جلد سوزنی
5 ـ 38 جلد کاغذی
5 ـ 39 جلد بلغار
5 ـ 40 دیگر انواع جلد
5 ـ 41 برخی از مصطلحات جلدسازی
5 ـ 42 قطع های نسخ خطی
5 ـ 43 آرایه های نسخه های خطی
5 ـ 44 اصطلاحات نسخه شناسی
6. جایگاه رسم الخط در نسخه شناسی
6 ـ 0 فقدانِ دستورِ خط فارسی به حیثِ آیین نامه کتابت
6 ـ 1 دو شیوه رسم الخط در نسخ خطی فارسی
6 ـ 2 ویژگی های رسم الخط نُسَخ فارسی
6 ـ 3 رسم الخط کهن فارسی
6 ـ 4 اسلوب نگارش حروف (۱)
6 ـ 5 اسلوب نگارش کلمات و ترکیبات
6 ـ 6 رسم الخط فارسی در سده های 6 تا 8 قمری
6 ـ 7 اسلوب نگارش حروف (۲)
6 ـ 8 فصل و وصلِ حروف و کلمات
6 ـ 9 رسم الخط فارسی در سده های 9 تا 13 قمری
6 ـ 10 چگونگی کتابتِ کلمه «که»
6 ـ 11 فقدانِ «فا»ی اعجمی
6 ـ 12 فواید گونه زبانی نسخ خطی
7. گونه های زبان در نسخه های خطی
7 ـ 0 گونه زبان چیست
7 ـ 1 فقدانِ اطلسِ تاریخی گونه های فارسی
7 ـ 2 صبغه غلیظِ گونه زبانی در نسخه های کهن فارسی
7 ـ 3 آمیختگی گونه زبانی و رسم الخط به دست برخی مصححانِ معاصر
7 ـ 4 در شناختِ حرفِ «یا» در واژه های «جوی» و «موی» و ...
7 ـ 5 حرفِ «یا» به جای کسره اضافه
7 ـ 6 کاربردِ برخی واک های زبان در نسخه های کهن فارسی
7 ـ 7 برخی ضبط های نامتداول
7 ـ 8 تبدیلات و دگرگونی های آوایی در نسخه های خطی
بخش دوم تصحیح انتقادی نسخه های خطی
8. مراحلِ نسخه شناسی
8 ـ 0 سهم نسخه شناسی در تصحیح نسخه های خطی
8 ـ 1 سه مرحله نسخه شناسی به لحاظِ تصحیح نسخه های خطی
8 ـ 2 شناختِ توصیفی نسخ
8 ـ 3 تکیه بر ترقیمه نسخ
8 ـ 4 صُوَرِ خط در نسخه شناسی
8 ـ 5 نسخه شناسی تاریخی
8 ـ 6 اهمیت نسخه های مکتوب پیش از 800 قمری
8 ـ 7 فایده های نسخه شناسی تاریخی
8 ـ 8 نسخه شناسی تاریخی به تصحیح نسخه ها راه نمی برد
8 ـ 9 نسخه شناسی تطبیقی
8 ـ 10 صعویتِ نسخه شناسی تطبیقی
8 ـ 11 فایده های نسخه شناسی تطبیقی
8 ـ 12 جایگاه نسخه شناسی تطبیقی در کتاب شناسی
٩. نسخه شناسی منظومه ها و دیوان ها
9 ـ 0 ضرورتِ دقتِ بیشتر در نسخه شناسی آثارِ منظومِ ادبی
9 ـ 1 دگرگونی آثارِ منظوم در تاریخ فرهنگ
9 ـ 2 طرحِ یک نمونه از دگرگونی
9 ـ 3 دگرگونی آثارِ منظوم به دست ادیبان
9 ـ 4 کاتبان و تصرفات آنان در آثار منظوم
9 ـ 5 سهم نسخه شناسی تاریخی در شناختِ آثار منظوم
9 ـ 6 تدوین دیوان های شعر بر حسبِ زمانِ سرایش
9 ـ 7 تدوین دیوان های شعر به اعتبار نظم الفبایی قوافی
١٠. نسخه جویی و نسخه یابی
10 ـ 0 شناختِ کمیت و کیفیتِ فهرست های نسخ خطی
10 ـ 1 سرگذشتِ نسخه های خطی
10 ـ 2 نسخه های خطی در برخی کتابخانه های منطقه
10 ـ 3 آثاری که به نام می شناسیم
10 ـ 4 هَدْم و نابودی نسخه های خطی
10 ـ 5 فلسفه ستیزی و نابودی نسخ آثارِ فلسفی
10 ـ 6 تعصبات مذهبی و تأثیر آن در نابودی نسخ خطی
10 ـ 7 انتقال نسخه های خطی
10 ـ 8 استمرار در تولید نسخه های خطی
10 ـ 9 انتقالِ اجباری نسخ
10 ـ 10 غارت نسخه های خطی از سوی ارتشیان و سوداگران اروپایی
10 ـ 11 تشتت و پراکندگی نسخ خطی
10 ـ 12 فهرست نویسی نسخِ خطی
10 ـ 13 فهرستِ فهرست های نسخه های خطی فارسی
10 ـ 14 ضعف و سستی برخی فهرست ها
10 ـ 15 معرفی چند فهرستِ دیگر
١١. تاریخِ تصحیحِ نُسخ خطی و اهمیت و ضرورتِ آن
11 ـ 0 ضرورت تصحیح متون
11 ـ 1 روش نادرست برخی مصححان
11 ـ 2 ایضاً روش نادرست برخی مصححان
11 ـ 3 تصحیح میان یونانیان باستان
11 ـ 4 قدیم ترین نمونه تصحیح متون
11 ـ 5 تصحیح در نخستین قرون هجری قمری
11 ـ 6 تصحیح متون در قرون وسطا
11 ـ 7 تصحیح متون مَدرسی
11 ـ 8 تصحیح نزد لغویان
11 ـ 9 اصلاح متون در عهد صفوی
11 ـ 10 تصحیحات ذوقی متأخران
11 ـ 11 تصحیحات ذوقی دیوان حافظ در عصر تیموریان
11 ـ 12 مصحِح ملازم طبع در شبه قاره هندوستان
11 ـ 13 تصحیح نسخ خطی فارسی در اواخر سده ۱۹ میلادی
11 ـ 14 نقد ادبی در ماوراء النهر
11 ـ 15 فضلای عصر قاجار و اصلاح متون
11 ـ 16 حاصل مساعی و کوشش های مذکور
11 ـ 17 آرای محمد قزوینی درباره تصحیح نسخه های خطی
11 ـ 18 رأی جلال الدین همایی درباره تصحیح نسخه های خطی
11 ـ 19 گفتار طنزآمیز زرین کوب درباره نقد و تصحیح متون
11 ـ 20 تأثیر آرای موصوف در حوزه تصحیح متون
11 ـ 21 مصداق علمی تصحیح متون
١٢. آمُخته ها و آموخته های مصحح
12 ـ 0 خصیصه های مصحِِح
12 ـ 1 مصححِ متخصص
12 ـ 2 ساحه شناختگی و دانشوری مصحح متخصص
12 ـ 3 مفهومِ «امانت» در حوزه تصحیح متون
12 ـ 4 معنای «امانت» از دیدگاه محمد قزوینی
12 ـ 5 دانشِ کتاب شناسانه مصحح
12 ـ 6 نسبت های نامستند در کتاب شناسی نسخ خطی
12 ـ 7 مصحح و دشواری های کتاب شناسی
12 ـ 8 شناختِ نسخه های کمکی در حوزه تصحیحِ متون
12 ـ 9 سهم نسخه های کمکی در تصحیح نسخ خطی
12 ـ 10 مصحح و داده های دانش شناسی
12 ـ 11 دانشِ زبان شناسی تاریخی و فرآیند تصحیح
12 ـ 12 دانشِ مصحح از سبک های نویسندگی و سُرایندگی
12 ـ 13 ادب و عادتِ مراجعه به منابع
12 ـ 14 روشمند بودنِ کارِ مصحح
١٣. مراحل و روش های تصحیحِ نُسخ خطی
13 ـ 0 هدف نقد و تصحیح متون
13 ـ 1 مراحل تصحیح نسخه های خطی
13 ـ 2 رونویسی نسخه اساس
13 ـ 3 آرایش ابواب و فصول
13 ـ 4 بندها و پاراگراف ها
13 ـ 5 آیین نگارش رونویس مصحح
13 ـ 6 روش های چهارگانه تصحیح نسخه های خطی
13 ـ 7 انتخاب روش تصحیح بر پایه طبیعت نسخ خطی
13 ـ 8 ضبط نسخه بدل ها
13 ـ 9 توجه مصحح به شکل واژه ها و ضبط های گونه ای زبان
13 ـ 10 مشترکات نگارش های هَمْ سِخْ
13 ـ 11 متون روایی
13 ـ 12 تحریرهای متفاوت متون و تصحیح آن ها
13 ـ 13 بی توجهی برخی مصححان به تحریرهای دوگانه کتاب
13 ـ 14 در اینکه نسخه های فشرده و خصوصی تحریری دیگر نیست
13 ـ 15 نگارش های فارسی شده (/ مترجَم) و نحوه تصحیح آن ها
13 ـ 16 نسخه های آثار تعریب شده
13 ـ 17 ترجمه های متعدد از اثری واحد و نحوه تصحیح آن ها
13 ـ 18 متون مشروح (/ شرح شده) و جایگاه آن ها در تصحیح متون
13 ـ 19 متون منظوم و تجمع و پراکندگی شعر شاعران فارسی گوی
13 ـ 20 تصحیح دیوان شاعر به کمک دیگر آثار او
13 ـ 21 تجدید تصحیح متون ادبی
13 ـ 22 تصحیح متونی که نسخه اصل دارند
١٤. سازواره نسخه بَدل ها و نشانه های مقرر در تصحیح نُسخ خطی
14 ـ 0 جایگاهِ نسخه بَدَل ها در تصحیح انتقادی متون
14 ـ 1 سازواره نسخه های بَدَل چیست؟
14 ـ 2 ضبطِ نسخه بَدَل ها نزدِ پیشینیان
14 ـ 3 روشِ کارل لاخمان در درجِ اختلافِ نسخه ها
14 ـ 4 بیهوده نمایی نسخه بَدَل ها در نظرِ بعضِ معاصران
14 ـ 5 اهمیتِ نسخه بَدَل ها در عرصه تصحیح انتقادی متون
14 ـ 6 نسخه بَدَل ها نمودارِ ذهنیتِ تکثرگرای مصحح
14 ـ 7 نسخه بدل ها و میزانِ اطمینانِ خواننده محقق
14 ـ 8 نسخه بَدَل ها به حیثِ جبران کننده لغزش های احتمالی مصحح
14 ـ 9 نسخه بَدَل ها به حیثِ آیینه تصحیح انتقادی متون
14 ـ 10 نسخه بدل ها به منزله تأییدیه روشِ مصحح
14 ـ 11 وجوه نسخه بَدَل ها
14 ـ 12 نسخه بَدَل ها به حیثِ میزانِ دقت مصحح
14 ـ 13 فایده سازواره اختلاف نسخه ها
14 ـ 14 اختلاف نسخه ها و طبیعتِ نسخ خطی
14 ـ 15 جایگاه اختلاف نسخه ها
14 ـ 16 رأی و نظرِ نگارنده درباره موضعِ نسخه بَدَل ها
14 ـ 17 نشانه های متداول در تصحیح انتقادی متون
14 ـ 18 برگْ شمارِ نسخه های خطی
14 ـ 19 سطرْشمارِ متون
14 ـ 20 نشانه [ ] و کاربردِ آن در تصحیح متون
14 ـ 21 رموزِ نسخه های خطی
14 ـ 22 نقطه گذاری و آیینِ سجاوندی در تصحیحِ متونِ فارسی
14 ـ 23 انواع ادبی و گونه های متفاوتِ نقطه گذاری
14 ـ 24 نشانه های رایج در تصحیح متون فارسی
14 ـ 25 برخی نشانه های ذوقی متداول در تصحیح متون
١٥. پژوهش نامه انتقادی مصحح
15 ـ 0 مصحح در جایگاه منتقد
15 ـ 1 پژوهش نامه مصحح به حیثِ کارنامه او
15 ـ 2 بصیرتِ انتقادی مصحح
15 ـ 3 نقد داخلی و خارجی متون
15 ـ 4 نقدِ تاریخی متون
15 ـ 5 جست وجو در منابعِ منقولاتِ متون
15 ـ 6 تعلیقات و حواشی مصحح
15 ـ 7 ضرورتِ نمایه نویسی در تصحیح متون
15 ـ 8 تاریخِ نمایه نویسی برای متون فارسی
15 ـ 9 طبیعتِ متون و نمایه های مناسب آن
15 ـ 10 پایان کارِ پژوهش نامه مصحح
نسخه شناسی به روایت تصویر
یادداشت ها و ارجاعات
1. نسخه خطی، گونه ها و انواع آن
٢. کانون های نسخه نویسی در تمدن اسلامی
٣. ساختارِ نسخه های خطی
٤. کاتب، تصرفات متذوّقانه و لغزش ها
٥. ابزار و مصطلحات نسخه شناسی
٦. جایگاه رسم الخط در نسخه شناسی
٧. گونه های زبان در نسخه های خطی
٨. مراحل نسخه شناسی
٩. نسخه شناسی منظومه ها و دیوان ها
١٠. نسخه جویی و نسخه یابی
١١. تاریخِ تصحیحِ نُسخ خطی، اهمیت و ضرورتِ آن
١٢. آمُخته ها و آموخته های مصحح
١٣. مراحل و روش های تصحیح نسخ خطی
١٤. سازواره نسخه بَدل ها و نشانه های مقرر در تصحیح نُسخ خطی
١٥. پژوهش نامه انتقادی مصحح
مشخصات گزیده مآخذ
نمایه عامِّ اصطلاحات و نام ها

محصولات مشابه

نمایش همه