× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

عقلانیت نوین در چین

ناشر : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نویسنده :

ویراستار : داوود رفیعی

قیمت نسخه مکتوب : 25,000 تومان

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 5,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

تعداد صفحات نسخه چاپی 260
رده بندی کنگره HC۴۲۷/۹۵‏‫‬‮‭/ق۴ع۷ ۱۳۹۷
رده بندی دیویی 330/951
شماره کتابشناسی ملی 5214621
شابک 978-964-426-984-4
سال نشر 1397
پیشگفتار
طرح موضوع
1. بیان مسئله
2. پرسش اصلی
3. ساماندهی و ساختار پژوهش
4. اهمیت پژوهش
فصل اوّل: چهارچوب مفهومی
مقدمه
1. مبانی توسعه
2. مدل ها و ساختارهای توسعه
1-2 مدل‎های نوسازی
2-2 مدل‎های دولت سالاری
3-2 مدل‎های ‎نهادگرایی
3. روند شکل گیری مدل دولت موافق بازار در چین
4. عوامل «تعیین کننده» در مدل دولت موافق بازار
فصل دوم: چین در گذر تاریخ
مقدمه
1. اطّلاعات عمومی کشور چین
2. چین در دورۀ قدیم
1-2 کنفوسیونیسم
2-2 تائوئیسم
3-2 بودیسم
3. چین در دورۀ کلاسیک
4. چین در دورۀ معاصر
1-4 پیدایش گرایش های ناسیونالیستی
2-4 پیدایش گرایش¬های کمونیستی
3-4 تشدید درگیری ها میان ناسیونالیستها و کمونیستها
4-4 استقرار حکومت کمونیستی
فصل سوم: عصر مائو (1976-1949)
مقدمه
1. مائو در مرحلۀ استقرار حکومت
2. مائو در دورۀ استمرار حکومت
1-2 نحوۀ تولید و بازتولید ثروت و تأمین رفاه عمومی
1-1-2 بخش کشاورزی
2-1-2 بخش صنعت
2-2 نحوۀ ارتباط ارزش های ایدئولوژیکی با ارزش های عرفی و ملّی
3-2 نحوۀ تعامل جهانی
4-2 نحوۀ کسب مجدّد منزلت استراتژیک
3. مرگ مائو
4. ارزیابی دورۀ مائو
1-4 چالش های معرفتشناختی
2-4 چالش های تناسبسازی
فصل چهارم: عصر دنگ شیائوپنگ (نقطۀ عطف در چین مدرن) (1997-1978)
مقدمه
1. جایگاه و شأن اصلاحات دنگ
2. مفاهیم پایه در تفکّرات دنگ
1-2 نقد کیش شخصیت
2-2 جستجوی حقایق از میان واقعیتها
3-2 کسب ثروت و افزایش آن بهعنوان عامل تعیین کنندۀ بقا و پیشرفت جامعه
4-2 تعامل سنّت و مدرنیسم
5-2 بازتعریف جدید از هویت
3. اجزای اصلاحات دنگ
1-3 عملگرایی
2-3 اولویت بندی‏های جدید
4. تدابیر اجرایی دنگ
5. مدل اصلاحات
1-5 سوسیالیسم
2-5 بازار
3-5 ارزش ها و فرهنگ ملّی
4-5 تعامل جهانی
6. عملکرد اصلاحات
1-6 امور اقتصادی و نحوۀ تولید و بازتولید ثروت
1-1-6 بخش کشاورزی
2-1-6 بخش صنعت
2-6 تعامل جهانی
3-6 نحوۀ کسب مجدّد منزلت استراتژیک
7. ارزیابی دورۀ دنگ شیائو پنگ
1-7 اهمیت برای اجماع سازی در سطح رهبران حزب
2-7 بازگشایی تدریجی در سیستم بستۀ اقتصادی کشور
3-7 تغییر رویکرد درون گرایی به درون زایی و برونگرایی
4-7 قابلیت تبدیل ارزش های ایدئولوژیک به ارزش های استراتژیک
5-7 برقراری توازن میان تعداد اهداف با تعداد روشها
8. خلاصه
فصل پنجم: عصر جانشینان دنگ شیائوپنگ (دوران رشد و شکوفایی چین مدرن) (2012-1997)
مقدمه
الف) دورۀ جیانگ زمین
مقدمه
1. تداوم روند اصلاحات
2. تحوّلات جدید
1-2 ارائه نظریۀ سه نمایندگی
2-2 عضویت سرمایه داران در حزب کمونیست
3-2 خصوصی سازی هدایت شده
4-2 عضویت در سازمان تجارت جهانی
3. عملکردها
1-3 تولید و بازتولید ثروت و تأمین رفاه عمومی
2-3 تعامل جهانی
3-3 کسب منزلت استراتژیک
ب: دورۀ هوجینتائو
مقدمه
1. تحولات ساختاری
1-1 ساماندهی مصوّبات کنگرۀ شانزدهم
2-1 احیای فرهنگ سنّتی
3-1 پیوند گسترده با سازوکارهای جهانی شدن
2. عملکردها
1-2 نحوۀ تولید و بازتولید ثروت و تأمین رفاه عمومی
2-2 تعامل جهانی
3-2 کسب منزلت استراتژیک
3. خلاصۀ دوران جانشینان دنگ (نسل سوم و چهارم رهبری)
فصل ششم: دورۀ نسل پنجم رهبری (آستانۀ توسعۀ پایدار) (2022- 2012)
مقدمه
1. رؤیای چینی
1-1 چین قوی
1-1-1 خیزش مسالمت آمیز
2-1 چین زیبا
1-2-1 جامعه مرفّه
2. ارزیابی دورۀ شی جین پینگ
فصل هفتم: چین فردا
مقدمه
1. مطالعات مربوط به چرخۀ قدرت آتی جهانی
2. ماهیت نظام بین المللی
3. مبانی و ماهیت قدرت
4. قدرت برتر
5. چرخۀ قدرت
6. روندهای چرخۀ قدرت در قرن بیستم
1-6 جنگ فراگیر تجدیدنظرطلبان با حافظان وضع موجود در طی سال های 44-1914
2-6 وقایع سال های 49-1944
7. وقوع جنگ سرد
8. فروپاشی اتّحاد شوروی سابق
9. چرخۀ قدرت بعد از فروپاشی اتّحاد شوروی سابق
10. روابط استراتژیک آمریکا و چین
1-10 مبانی و مؤلفه های قدرت بدون تهدید
1-1-10 همراهی با نظام بین¬المللی
2-1-10 حجم گستردۀ مبادلات تجاری
3-1-10 ذخایر ارزی کشور چین
2-10 مؤلفه های چالشی
1-2-10 اختلاف نسبی نسبت به حفظ ارزش پول ملّی در چین
2-2-10 ابراز نگرانی مشروط آمریکا از افزایش قدرت نظامی چین
11. دیدگاههای استراتژیستهای آمریکایی درخصوص روابط با چین
12. دیدگاههای استراتژیستهای چینی درخصوص روابط با آمریکا
13. چشم انداز چرخۀ آتی قدرت بین آمریکا و چین
14. سناریوهای چرخۀ آتی قدرت
1-14 تداوم وضع موجود از سوی چین
2-14 تغییر وضع موجود از سوی چین
3-14 حفظ وضع موجود از سوی آمریکا
4-14 تغییر وضع موجود از سوی آمریکا
نتیجه گیری، پیشنهاد و آموزه‏های راهبردی
1. نتیجه گیری
2. پیشنهاد
3. آموزه های راهبردی عقلانیت نوین چین برای نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران
1-3 اهمیت به اجماع سازی میان نخبگان سیاسی و فکری
2-3 اتّکا به مزیت های ملّی
3-3 رعایت تناسب سازی بین قابلیت و استراتژی
4-3 اولویت بندی مسائل
5-3 اکوسیستم اقتصادی
فهرست منابع

محصولات مشابه

نمایش همه